• 03kwi
  Statut Stowarzyszenia Promocji Medialnej „e-Kwidzyn”
  Rozdział I
  Postanowienia lokalne
  §1

  Stowarzyszenie Promocji Medialnej „e-Kwidzyn”zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa polskiego.

  §2

  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  §3

  Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kwidzyn.

  §4

  Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

  §5

  Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

  §6

  Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

  §7

  Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

  Rozdział II
  Cele i formy działania Stowarzyszenia
  §1

  Celem Stowarzyszenia jest:

  a) promowanie medialne wszelkich działań wynikających z aktywności lokalnej ze szczególnym ukierunkowaniem na Kwidzyn i okolice,
  b) wspieranie społecznej aktywności obywateli z wykorzystaniem mediów elektronicznych,
  c) integrowanie aktywnych grup obywateli w zakresie ich zainteresowań ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak fotografika, historia, literatura, architektura, technika, muzyka, ekologia i turystyka,
  d) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami stowarzyszenia i jego sympatykami,
  e) współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami w zakresie statutowych celów Stowarzyszenia,
  f) opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społeczności lokalnej,
  g) przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej i historycznej lokalnej społeczności.

  §2

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez:

  a) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, wystawienniczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
  b) działania oparte na mediach elektronicznych takie jak „Niezależne Forum Mieszkańców Kwidzyna”, miejski portal informacyjny „e-Kwidzyn” , internetowa galeria fotograficzna „e-Kwidzyn” oraz inne związane ze Stowarzyszeniem strony www,
  c) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
  d) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi współpracą i rozwojem Stowarzyszenia,
  e) tworzenie sieci współpracowników lokalnych Stowarzyszenia,
  f) pomoc w zdobywaniu funduszy osobom współorganizującym i koordynującym działania Stowarzyszenia,
  g) gromadzenie materiałów historycznych, kartograficznych, ikonograficznych i innych dokumentów i udostępnianie ich zainteresowanym.

  Rozdział III
  Członkowie, ich prawa i obowiązki
  §1

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  a) członków zwyczajnych,
  b) członków wspierających,
  c) członków honorowych.

  §2

  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

  §3

  Członek zwyczajny

  Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

  Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

  Członek zwyczajny ma prawo:

  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  c) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

  Członek zwyczajny ma obowiązek:

  a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) regularnego opłacania składek członkowskich,
  c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

  §4

  Członek honorowy

  1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  2.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  3.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
  4.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

  §5

  Członek wspierający

  1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
  2.Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
  3.Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
  4.Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

  §6

  Ustanie członkostwa

  1.Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
  2.Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
  c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
  3.Wykluczenie członka następuje w przypadku:
  a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) popełnienia czynu hańbiącego.
  4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

  Rozdział IV
  Władze Stowarzyszenia
  §1
  Władzami Stowarzyszenia są:

  1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”.
  3.Komisja Rewizyjna.
  4.Sąd Koleżeński

  §2

  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

  §3

  W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

  §4

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  1.Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:
  a) zwyczajne,
  b) nadzwyczajne,
  c) robocze.
  O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem obrad.
  2.Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”.
  3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  a) z inicjatywy Zarządu,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
  Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
  4.Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
  5.Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,
  5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
  6.Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
  7.W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
  8.Walne Zebranie Członków:
  a) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  c) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  d) wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  e) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
  f) zatwierdza regulaminy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i obrad Walnego Zebrania,
  g) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  h) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
  i) nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

  §5

  Zarząd Stowarzyszenia

  1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
  2.Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
  3.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
  4.Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
  5.Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
  a) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
  b) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
  c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
  d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
  e) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
  6.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
  7.Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
  8.Do realizacji swych zadań Zarząd powołuje Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
  8.1 Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

  §6

  Komisja Rewizyjna

  1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
  2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
  3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
  4.Członkowie Komisji mają prawo:
  a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
  5.Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
  6.Komisja Rewizyjna ma obowiązek m in.:
  a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
  7.Członkowie Komisji pracują społecznie.

  §7

  Sąd Koleżeński

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących jednocześnie członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
  2. Sąd Koleżeński powołany zostaje na pierwszym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, przez członków Stowarzyszenia biorących w nim udział, bezwzględną większością głosów.
  3. Kadencja członków Sądu Koleżeńskiego kończy się wraz z powołaniem nowych władz Stowarzyszenia.
  4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego sprawują swe funkcje do czasu powołania nowego składu Sądu.
  5. Sąd Koleżeński powołany zostaje w celu rozpatrywania każdego pisemnego wniosku, przedłożonego przez każdego członka Stowarzyszenia, związanego z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i dotyczącego jego członków.
  6. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie skarg i wniosków wniesionych na władze Stowarzyszenia.
  7. W celu wszczęcia postępowania przed Sądem, członek Stowarzyszenia winien wnieść pisemny wniosek. Sąd zobowiązany jest do ustosunkowania się do wspomnianego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
  8. Rozpoznając wniosek Sąd Koleżeński zobowiązany jest do wnikliwego i sumiennego zapoznania się z przedmiotem sprawy. W tym celu może on żądać wyjaśnień od członków Stowarzyszenia, związanych ze sprawą, a także wnosić o dostarczenie wszelkich dokumentów, mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
  9. Po rozpoznaniu sprawy Sąd zamyka postępowanie wydając orzeczenie, które winno być podane do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia.
  10. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w pełnym składzie.
  11. Stronom sporu przysługuje prawo odwołania się od orzeczenia Sądu.
  12. Organem odwoławczym od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jest Walne Zebranie, któremu przysługuje prawo ponownego rozpatrzenia zaskarżonego wniosku.

  Rozdział V
  Majątek i gospodarka finansowa
  §1

  Majątek Stowarzyszenia składa się z:

  a) składek członkowskich członków zwyczajnych,
  b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
  c) wpływów z działalności statutowej,
  d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  e) dotacji i kontraktów państwowych,

  1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
  2. Dochód uzyskany służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
  3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

  Rozdział VI
  Postanowienia końcowe
  §1

  Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

  §2

  Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 • Dodaj komentarz